Biuro Ubezpieczeń

ul. Załęska 1
(wejście od strony ul. Ligockiej)
Katowice-Ligota

Godziny otwarcia

Pn.: 9:00 - 17:00
Wt.-Pt.: 9:00 - 17:00

Telefony kontaktowe:

539 977 447
570 030 846

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Towarzystwa Ubezpieczeniowego o odmowie wypłaty odszkodowania lub zaniżonej jego kwocie zapraszamy do kontaktu z nami. Przeanalizujemy zaistniałą sytuację i pomożemy.

Wystarczy wysłać do nas mail na adres WPISZ-ADRES, a nasi doradcy udzielą porady.
Wolisz kontakt osobisty? Zapraszamy na bezpłatne porady w zakresie likwidacji szkód w każdy wtorek od godz. 16.00 – 18.00 w naszej siedzibie: ul. Załęska 1, Katowice

Jak zgłosić szkodę?

Wystarczy kontakt telefoniczny z zakładem ubezpieczeń, nr jest wskazany na polisie

ALLIANZ  (22) 567 12 02
 BENEFIA  (22) 212 20 30 lub 801 080 300
 COMPENSA  (22) 501 61 00 lub 801 120 000
 CONCORDIA  (61) 858 48 08 lub (61) 858 48 65
 GENERALI  801 343 343 lub (22) 543 0 543
 GOTHAER ( dawne PTU S.A.)  (22) 469 69 69
 HDI (grupa WARTA)  801 801 181
 HESTIA  (58) 555 55 55
 INTER POLSKA  (22) 333 77 88 lub 801 888 997
INTER RISK  (22) 212 20 12
LIBERTY DIRECT (22) 589 95 21
LINK 4 (22) 444 44 44
PROAMA 815 815 815
PZU 801 102 102 lub (22) 566 55 55
UNIQA (42) 666 65 00 lub 801 597 597
WARTA 801 308 308

Kolizja / Wypadek – zgłaszanie szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

W przypadku zaistniałej szkody poszkodowany lub osoba uprawniona do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do Funduszu za pośrednictwem któregokolwiek zakładu ubezpieczeń prowadzącego ubezpieczenia obowiązkowe.

Zakład ubezpieczeń zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy nie może odmówić przyjęcia zgłoszenie szkody. Zakład ubezpieczeń przyjmujący zgłoszenie szkody gromadzi dokumentację, która pozwala na wypłatę świadczeń i odszkodowań przez UFG. Do tego zakładu, i w porozumieniu z nim, należy składać wszelkie dokumenty dotyczące zgłoszonych roszczeń. Przedłożenie wymaganych dokumentów pozwoli przyspieszyć likwidację szkody w zakładzie ubezpieczeń.

Wymagane dokumenty przedkładane do zakładu ubezpieczeń

Szkoda w pojeździe
 1. dokumenty pochodzenia pojazdu,
 2. dowód rejestracyjny pojazdu,
 3. dowód ubezpieczenia OC ważnego w dacie szkody,
 4. dokumentacja obrazująca poniesione straty (rachunki za naprawę, holowanie, parkowanie itp.),
 5. oświadczenie o braku dobrowolnego ubezpieczenia Auto Casco na uszkodzony (zniszczony) pojazd,
 6. będące w posiadaniu poszkodowanego dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka Policji, wyrok Sądu), jak i braku ubezpieczenia OC przez sprawcę szkody.
Szkoda w innym mieniu niż pojazd
 1. wykaz uszkodzonych lub zniszczonych rzeczy z podaniem aktualnej ceny i daty nabycia,
 2. potwierdzenie przez świadków lub Policję faktu uszkodzenia rzeczy i ich ilości,
 3. list przewozowy i specyfikację towarów przewożonych odpłatnie przez przewoźnika,
 4. oświadczenie na temat posiadania dobrowolnego ubezpieczenia np. bagażu, dobrowolnego ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, towaru w transporcie,
 5. ekspertyza biegłego określającą zakres uszkodzeń nieruchomości, sposób ich usunięcia oraz koszt przywrócenia do stanu poprzedniego, jeżeli taka istnieje,
 6. rachunki za naprawę,
 7. będące w posiadaniu poszkodowanego (uprawnionego) dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka Policji, wyrok Sądu), jak i braku ubezpieczenia OC przez sprawcę szkody.
Szkoda na osobie (obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia)
 1. specyfikacja roszczeń,
 2. wszelka będąca w posiadaniu poszkodowanego dokumentacja medyczna dotyczącą leczenia obrażeń powypadkowych,
 3. zaświadczenie pracodawcy o utraconych zarobkach w okresie zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego,
 4. zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości deklarowanego dochodu (kopie zeznań podatkowych),
 5. oświadczenie, czy wypadek pozostawał w związku z zatrudnieniem,
 6. zaświadczenie pracodawcy o wysokości zarobków przed wypadkiem w ujęciu netto oraz decyzje rentowe ZUS, jeżeli w następstwie wypadku stał się niezdolny do pracy i dochodzi renty wyrównawczej,
 7. posiadane dowody poniesionych kosztów leczenia ( rachunki, faktury etc ),
 8. opinie i zaświadczenia lekarskie o potrzebie, ilości, okresie i rodzaju specjalnego dożywiania, stosowania określonych leków, konieczności opieki osób trzecich, rehabilitacji itp.,
 9. będące w posiadaniu poszkodowanego dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka Policji, wyrok Sądu, postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy), jak i braku ubezpieczenia OC przez sprawcę szkody jeżeli jest on znany. W tym przypadku poszkodowany winien poddać się badaniom lekarskim przez lekarzy orzekających, na które zostanie skierowany przez zakład ubezpieczeń.
Szkoda osobowa, w której poszkodowany poniósł śmierć
 1. specyfikacja roszczeń,
 2. akt zgonu,
 3. akt zawarcia małżeństwa,
 4. akty urodzeń dzieci,
 5. rachunki (oświadczenia) o poniesionych kosztach pogrzebu,
 6. rachunek za nagrobek,
 7. dokumentacja wskazująca na dochody poszkodowanego przed wypadkiem oraz dochody Jego małżonka,
 8. decyzje ZUS o wysokości otrzymanej renty rodzinnej,
 9. będące w posiadaniu osoby uprawnionej dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka Policji, wyrok Sądu , postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy), jak i braku ubezpieczenia OC przez sprawcę szkody jeżeli jest on znany.